Norme de redactare Licenta 2014

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE LITERE
DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

LICENŢĂ COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

STRUCTURA STANDARD A UNEI LUCRĂRI DE LICENŢĂ

Număr minim de pagini – 55.

 INTRODUCERE
 Motivaţia alegerii temei : În ce privinţe este semnificativă, pertinenţa, noutatea etc.

SECŢIUNEA TEORETICĂ

 1. Arii disciplinare implicate/ decupaje disciplinare. Situaţia actuală a cercetării în domeniu
 2. Evaluarea (critică) a bibliografiei specifice ariei – direcţii în care se încadrează lucrarea
 3. Ipoteza de lucru
 4.  Conceptele cheie
 5. Metode de lucru. Justificare
 6.  Corpusul de studiu aplicativ. Prezentarea şi justificarea pertinenţei corpusului ales.

SECŢIUNEA APLICATIVĂ. STUDIUL DE CAZ

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ

ANEXE

 

TEHNOREDACTARE:

Diacritice românesti.
Font: TIMES NEW ROMAN;
Corp: 12 pentru text, 10 pentru notele de subsol, 14 pentru titlurile de capitol, subcapitol şi pentru pagina de titlu;
Spaţiere: 1.5 rânduri pentru text, 1 rând pentru notele de subsol sau de final, 2 rânduri pentru bibliografie;
Aliniere: justify pentru text, note şi bibliografie;
Margini: 2.5 cm (sus-jos, stânga-dreapta);
Numerotarea paginilor: dreapta jos, cifre arabe. Pagina de titlu şi cuprinsul nu se numerotează.  Prima pagină (Argument) are numărul 3.

Norme de tehnoredactare generală:

Titlurile capitolelor – New Times Roman, corp 12, drepte, bold, centrat, separat cu un spaţiu de primul paragraf.
Titlurile subcapitolelor – New Times Roman, corp 12, drepte, bold, aliniat la stânga, separat cu un spaţiu de primul paragraf.
Primul rând al paragrafului se evidenţiază cu Tab. Paragrafele nu se separă prin spaţiu.
Titlurile volumelor şi ale revistelor se scriu cu italic (nu cu bold) în corpul textului. Numele autorilor se scriu fără bold, fără italic.

Bibliografie Licenta 2014

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE LITERE
DEPARTAMENTUL DE ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII
SPECIALIZAREA: COMUNICARE ŞI RELAŢII PUBLICE

 

TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA SCRISĂ
Examenul de LICENŢĂ
Sesiunile iunie 2014 şi februarie 2015

 

RELAŢII PUBLICE

   I.           Sfera publică contemporană: opinia publică, public vs. privat; rolul mass-media, procese de persuasiune; propagandă, influenţare, manipulare.

Bibliografie: (4) pp. 193-231; (6) pp.357-419; (8) pp.61-190; (10) pp. 67-118;(11) pp. 37-83.

II.                 Programarea mediului de comunicare. Strategii de relaţii publice şi de marketing relaţional. Comunicarea electronică.

Bibliografie: (3) p. 209-259; 839-890, (9) pp. 51-115; (13) pp. 208-288.

III.       Evoluţia comportamentului comunicaţional în mediul corporativ-privat. Globalizare, capitalism şi responsabilitate socială corporativă.

Bibliografie: (1) pp. 44-66; (3) pp. 1023-1078; (7) pp.170-267.  

 1. Relaţia societate civilă-stat, dezvoltarea celui de-al treilea sector,

management şi comunicare în organizaţiile non-profit.

Bibliografie: (2) pp.116-170; (4) pp.45-99; (5) pp. 47-226; (12) integral.

Bibliografie:

 1. Bauman, Zygmunt, Comunitatea, Bucureşti, Antet, 2005.
 2. Bryson, John M., Planificarea strategică pentru organizaţiile non-profit, Bucureşti, Ed. ARC, 2002.
 3. Kotler, Philip & Keller, Kevin Lane, Managementul marketingului, Bucureşti, Ed.Teora, 2008, cap.5, 18, 22.
 4. Keane, John, Societatea civilă, Iaşi, Institutul European, 2003.
 5. Kotler, Philip & Lee, Nancy, Marketing în sectorul public, Bucureşti, Meteor Press, 2008, partea a II-a.
 6. Larson, Charles, Persuasiunea. Receptare şi responsabilitate, Iaşi, Ed. Polirom, 2003.
 7. Morar, Vasile, Etica în afaceri şi politică, Ed. Universităţii din Bucureşti, 2006, cap. 6.
 8. Muchielli, Alex, Arta de a influenţa, Iaşi, Ed. Polirom, 2002.
 9. Oliver, Sandra, Strategii de relaţii publice, Iaşi, Ed. Polirom, 2009, cap. 2, 3, 4.
 10. Pailliart, Isabelle, Spaţiul public şi comunicarea, Iaşi, Ed.Polirom, 2002.
 11. Rogojinaru, Adela, Relaţii Publice. Fundamente interdisciplinare, Bucureşti, Ed. Tritonic, 2010.
 12. Vlăsceanu, Mihaela, Economie socială şi antreprenoriat. O analiză a sectorului nonprofit, Iaşi, Ed. Polirom, 2010.
 13. Wilcox, Dennis L, Cameron, Glen T, Ault, Phillip H. Agee, Warren K. Relaţii publice. Strategii şi tactici, cap. 10, 11, 12.

 

COMUNICARE

I. Comunicarea – repere teoretice: emiţător, receptor, mesaj, bruiaj, funcţii şi axiome ale comunicării, kinezica, proxemica, haptica, rolul tăcerii.

Bibliografie: CRF p. 30-50, 116-131, 253-300.

II. Comunicarea interpersonală: persoana şi personalitatea, autodezvăluirea, percepţia şi atracţia interpersonală, comunicarea afectivă, conflictele şi gestionarea lor, actorul social în viziunea lui Erving Goffman.

Bibliografie: CRF p. 85-94, FCI p. 7-33, 49-65, 100-104, 114-163, 164-184, 281-290.

III. Comunicarea interculturală – fundamente: discriminare, diversitate, identitate culturală, integrare, prejudecată, rasism, reprezentare socială, segregare, stereotip, şoc cultural, străin.

Bibliografie: AG p. 123-145; GF-GJ p. 213-219; 285; 328-336; 367-377; 575-586; 627-630; 633-637; MW p. 77-116.

IV. Comunicarea mediatică: „glonţul magic”, influenţă            selectivă şi influenţă indirectă.
Bibliografie: FBR p. 164-170, 173-228.

Sigle, Bibliografie:
AG: Alin Gavreliuc, O călătorie alături de Celălalt. Studii de psihologie socială,
Timişoara, Editura de Vest, 2002;              
            CRF: Mihai Dinu, Comunicarea – repere fundamentale, Bucureşti, Editura
Orizonturi, 2007;
FCI: Mihai Dinu, Fundamentele comunicării interpersonale, Bucureşti, Editura
All, 2004, 2008;
FBR: Melvin L. DeFleur, Sandra Ball-Rokeach, Teorii ale comunicării de masă, Iaşi, Editura Polirom, 1999;
            GF-GJ: Gilles Ferréol, Guy Jucquois, Dicţionarul alterităţii şi al relaţiilor 
            interculturale,             trad. de Nadia Farcaş, Iaşi, Polirom, 2005;
MW: Michel Wieviorka, Spaţiul rasismului, trad. de Alana Şabac, Bucureşti,
Editura Humanitas, 1994.

Anunt CD Licenta 2014

Universitatea din Bucureşti
Facultatea de Litere
Departamentul de Ştiinţe ale comunicării

INFORMAŢII PRIVIND EXAMENUL DE LICENŢĂ
Sesiunea iunie 2014
Depunerea lucrării de licenţă/disertaţie în format electronic (pe CD) se va face la fiecare catedră/colectiv în parte, respectiv, pentru Departamentul de Ştiinţe ale Comunicării, vă adresaţi dnei. Izabela Tudose în următorul interval: 5–6 iunie şi 10–12 iunie, orele 11-14.

 • Comunicare şi Relaţii Publice;
 • Ştiinţele Informării şi Documentării.

CD-ul trebuie să conţină în foldere separate, două documente: lucrarea de licenţă/disertaţie şi anexele acesteia. Primul document va fi lucrarea denumităNume, Prenume, Specializare, scrisă în Word (1997-2003), font Times New Roman 12, la 1 rând şi jumătate. Pe CD şi pe coperta acestuia trebuie trecute următoarele informaţii: Specializarea, numele şi prenumele, profesorul coordonator şi sesiunea de licenţă/disertaţie.

NOTĂ
Candidaţii sunt rugaţi să consulte avizierele Facultăţii de Litere, site-ul Facultăţii de Litere sau www.comunicare-relatiipublice.ro / www.litereidd.ro pentru alte comunicări ulterioare.

Documente Necesare Licenta si Disertatie 2014

Licenţă Iunie 2014

Documente necesare:

 • Diploma de bacalaureat – copie legalizată*
 • Certificat de naştere – copie legalizată*
 • Certificat de căsătorie (dacă este cazul) – copie legalizată
 • 2 fotografii color recente pe hârtie fotografică, dimensiuni 3/4
 • Fişa de înscriere la examenul de licenţă – formularul se primeşte de la Secretariat sau se descarcă din Formulare
 • Fişa de lichidare (este obligatorie numai viza Bibliotecii) – formularul se primeşte de la Secretariat sau se descarcă din Formulare
 • Pentru absolvenţii nefilologi: certificatul de competenţă lingvistică *
 • Dosar plic pe care trebuie trecute, cu majuscule, următoarele:

 

a) NUMELE, INIŢIALA TATĂLUI şi PRENUMELE

b) TITLUL LUCRĂRII de DIPLOMĂ

c) COORDONATORUL LUCRĂRII de DIPLOMĂ

 

*În mod normal, pentru absolvenţii promoţiilor 2009-2014 – Bologna, aceste documente există deja în dosarul de student.

 

Depunerea lucrării de licenţă în format electronic (pe CD)

se va face la departamentul de specialitate.

 

CD-ul trebuie să conţină un singur document Word (1997-2003), text scris cu font Times New Roman 12, la 1 rând şi jumătate.
Pe coperta CD-ului se vor scrie următoarele informaţii: numele şi prenumele absolventului, titlul lucrării, numele profesorului coordonator, sesiunea de licenţă.

Grila Evaluare Licenta 2014

GRILĂ DE EVALUARE A UNEI LUCRĂRI DE LICENŢĂ
         SPECIALIZAREA COMUNICARE  ŞI RELAŢII PUBLICE –

Numele candidatului/candidatei:
Titlul lucrării:
Promoţia:
Data susţinerii:
Coordonator ştiinţific:

Fiecare item se va aprecia cu Da/NU, având valoarea de 1 punct.

Punctajul maxim este 25 de puncte.

EVALUAREA FORMEI

 1. Prezentarea generală a lucrării este satisfăcătoare. Minim 50 de pagini de text (fără anexe), font 12, la 1,5 rânduri. Trimiterile bibliografice: font 10……DA/NU
 2. Punerea în pagină este corectă, îngrijită; textul este lizibil, fără greşeli dactilografice; folosirea obligatorie a semnelor diacritice româneşti……..DA/NU
 3. Repartiţia paragrafelor este coerentă, logică…………………………………………..DA/NU
 4. Lucrarea are aparat critic, unitar şi coerent; normele citării sunt respectate………………………………………………………………………………………………….DA/NU
 5. Tabla de materii este completă, exactă, practică……………………………………DA/NU
 6. Anexele sunt utile, adecvate conţinutului………………………………………………..DA/NU
 7. Bibliografia finală este bine organizată, conform normelor…………………..DA/NU
 8. Regulile de ortografie sunt respectate……………………………………………………..DA/NU

EVALUAREA METODEI

 • Metoda de analiză este explicită, adecvată……………………………………………..DA/NU
 • Contextul şi obiectivele lucrării sunt bine enunţate şi explicate………………DA/NU
 • Lucrarea are o introducere şi o concluzie. Capitolele lucrării au un paragraf introductiv şi un paragraf final cu concluzii………………………………………………DA/NU
 • Titlul lucrării, titlurile capitolelor şi subcapitolelor reflectă adecvat conţinutul…………………………………………………………………………………………………..DA/NU
 • Referinţele bibliografice sunt complete; au fost citate şi utilizate lucrările de referinţă în domeniu………………………………………………………………………………         DA/NU
 • Lucrarea nu utilizează excesiv surse Internet, în partea teoretică…………DA/NU
 • Recursul la citate este justificat, pertinent, echilibrat……………………………..DA/NU
 • Există tranziţii logice între paragrafe, idei……………………………………………….DA/NU
 • Noţiunile, conceptele utilizate sunt definite şi corect folosite………………DA/NU

EVALUAREA CONŢINUTULUI

 1. Lucrarea este o scriere academică, bazată pe consultarea creativă a unei bibliografii teoretice sau lucrări de specialitate……………………………………….DA/NU
 2. Chestiunile teoretice sunt bine expuse, clare………………………………………….DA/NU
 3. Prezenţa unui studiu de caz sau a unor aplicaţii specifice care să susţină ideile expuse în partea teoretică a lucrării…………………………………………………………DA/NU
 4. Lucrarea nu este un simplu colaj de informaţii luate din diverse surse, există un efort de integrare şi de interpretare proprie; discursul este unitar……DA/NU
 5. Există puncte de vedere proprii, originale, interesante……………………………DA/NU
 6. Lucrarea este originală prin selectarea şi asocierea inedită a informaţiilor, prin actualitatea aspectelor/fenomenelor supuse analizei………………………………DA/NU
 7. Ideile prezentate sunt ilustrate cu exemple bine alese……………………………DA/NU
 8. Lucrarea nu conţine afirmaţii care nu pot fi probate ştiinţific………………..DA/NU

 

Evaluarea se va realiza după următorul punctaj, echivalat în note:

23- 25 de puncte DA = 10 (zece)
20-22 de puncte DA = 9 (noua)
17-19 puncte DA = 8 (opt)
14-16 puncte DA = 7 (şapte)
11-13 puncte DA = 6 (sase)
10 puncte DA = 5 (cinci)
Sub 10 puncte, lucrarea nu este admisă pentru susţinere.

 

Punctajul obţinut şi nota propusă:

 

Semnătura coordonatorului ştiinţific: