Conducere si administratie

Conducere şi administraţie

Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului la distanţă din cadrul Uuniversităţii din Bucureşti, Centrul ID/IFR dispune de un director, în persoana prof. dr. Adela Rogojinaru, precum şi de un corp de şase administratori, cu sarcini de coordonare şi de comunicare a serviciilor educaţionale ale Centrului ID/IFR. Pentru administrarea activităţilor privind şcolaritatea, Centrul ID/IFR utilizează serviciile secretariatului Facultăţii de Litere.
De asemenea, prin intermediul forumului electronic se asigură informarea corectă şi în timp util a studenţilor cu privire la modificările sau actualizările aduse deciziilor de organizare a programului de studii (taxe de studii, planificare orară, programări ale examenelor) sau asupra oricărui alt aspect legat de învăţământul la distanţă.
Centrul ID/IFR promovează practicile deontologice cu privire cu activităţile de conducere, cercetare, predare/seminarizare cu prilejul şedinţelor interne, precum şi în şedinţele de analiză ale Departamentului de comunicare şi relaţii publice şi ale Consiliului Facultăţii de Litere.
Întrucât Centrul ID/IFR se află sub coordonarea administrativă şi ştiinţifică directă a Facultăţii de Litere, regulile de conduită, principiile etice şi deciziile referitoare la aplicarea acestora, adoptate de Consiliul facultăţii, se aplică şi studenţilor, cadrelor didactice şi personalului administrativ din cadrul acestui Centru.
Centrul ID/IFR se supune practicilor de autoevaluare anuală şi de audit intern, reglementate la nivel de universitate şi de facultate.
Dezvoltarea unei culturi a evaluării cu accent pe evaluarea de către studenţi poate deveni un obiectiv important al îmbunătăţirii calităţii în activitatea didactică a facultăţii noastre în anii următori. Un alt obiectiv de îmbunătăţire a calităţii este introducerea unui sistem echitabil şi transparent de evaluare a personalului, care să se refere în mod distinct la predare, cercetare, implicare în activităţile catedrei sau facultăţii şi difuzarea ştiinţei şi a culturii.

Centrul ID/IFR se angajează să ofere şi să asigure studenţilor accesul la următoarele servicii:

 1. Asistenţă la înscriere, activitate ce presupune prezentarea, de către coordonatorii de an, a tuturor detaliilor legate de învăţământul la distanţă: procedură de înscriere; procedură de admitere şi de confirmare a locului obţinut prin concurs de admitere;
 2. Acces la facilităţi financiare, prin posibilitatea de a eşalona taxa de studiu (în anii universitar anteriori, Senatul Universităţii din Bucureşti a aprobat eşalonarea taxei de studiu în patru tranşe);
 3. Asistenţă educaţională, oferite de cadrele didactice ce susţin cursuri şi la învăţământul de zi; aceasta constă în menţinerea legăturii cu studentul prin e-mail, e-forum (prin intermediul coordonatorului de an) sau a tutoratelor lunare;
 4. Organizarea anului universitar în opt tutorate de studiu – în weekend (câte patru pentru fiecare semestru);
 5. Predarea resurselor de învăţământ (materiale didactice), de către personalul departamentului, în cadrul tutoratelor lunare;
 6. Acces la mijloace de comunicare, prin e-mail şi site-ul www.litereidd.ro , cu secţiune de forum, special creată pentru studenţi (fiecare student primeşte la înscriere un user şi parolă);
 7. Materiale didactice adecvate atât în format print cât şi electronic;
 8. Examinare adecvată; la începutul fiecărui semestru, se stabileşte modalitatea de evaluare a studenţilor (termene de predare proiecte parţiale, formă de evaluare pentru examen);
 9. Programarea sesiunilor de examen, conform structurii anului universitar;
 10. Asigurarea înregistrării rezultatelor obţinute în urma evaluărilor parţiale şi finale, prin realizarea unei situaţii centralizate de către Secretariatul Facultăţii de Litere şi de către fiecare coordonator de an în parte;
 11. Consiliere profesională asigurată atât de cadrele didactice ale Centrului ID/IFR, cât şi de către coordonatorii de an;
 12. Asigurarea unui sistem profesional de rezolvare a sesizărilor şi solicitărilor studenţilor prin e-forum, e-mail, telefon şi fax, program cu publicul.

Colaborări cu alte instituţii

Centrul ID/IFR dispune de colaborările angajate de facultate şi de Departamentul de Comunicare şi Relaţii publice, precum şi de înţelegeri bilaterale cu diverse instituţii publice şi private pentru organizarea practicii studenţilor.
Practica de specialitate este integrată în planul de învăţământ şi urmăreşte dezvoltarea competenţelor necesare exercitării profesiei de specialişti în comunicare publică. Studenţii de la programul Comunicare şi relaţii publice sunt coordonaţi de către cadre didactice responsabile cu practica de specialitate. Practica de specialitate, prin colaborarea personalului universitar cu personalul de specialitate din instituţia gazdă, contribuie la definirea situaţiei concrete în care va lucra viitorul absolvent, precum şi la menţinerea activă a relaţiei formare profesională – piaţa muncii.

Conditiile pentru admitere

Concurs admitere, documente necesare
PROBA DE CONCURS: CONCURS DE DOSARE

Înscrierea la concurs se face pe baza unui dosar cuprinzand urmatoarele:

1. diploma de bacalaureat sau diploma echivalenta cu aceasta, in copie legalizata la notariat (absolventii care au dat bacalaureatul în sesiunea 2013 vor aduce o adeverinta de la liceu care atesta calitatea de absolvent, precizand totodata mediile obtinute la bacalaureat);
2. certificatul de nastere, in copie legalizata;
3. certificatul de casatorie in copie legalizata (unde este cazul);
4. adeverinta medicala tip de la medicul de familie, din care sa rezulte ca este apt/a pentru specializarea la care candideaza;
5. trei fotografii tip buletin de identitate;
6. B.I. sau C.I. în copie xerox;
7. chitanta de plata a taxei de admitere (150 de lei);
8. un dosar plic;
9. formular-tip de inscriere, primit de la Comisia de inscriere in ziua inscrierii sau descarcat de pe site-ul Facultatii de Litere;
10. Candidatii din Republica Moldova vor depune si o copie simpla dupa pasaport;
11. Persoanele care solicita scutirea de taxa de admitere vor prezenta unul din urmatoarele documente:
11.1. copii legalizate dupa certificatele de deces ale parintilor (in cazul celor orfani de ambii parinti);
11.2. adeverinte de la centrul de plasament (in cazul copiilor aflati in aceasta situatie);
11.3. adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal didactic a sustinatorilor legali (in activitate, pensionat sau decedat);
11.4. adeverinte din care sa rezulte calitatea de personal incadrat la Universitatea din Bucuresti a sustinatorilor legali (in activitate, pensionat sau decedat).

www.litereidd.ro

Durata studii, numar de locuri, taxa de studiu

Durata Studiilor: 3 ANI

Număr de locuri: 75 LOCURI cu taxă (Specializarea Comunicare şi Relaţii Publice)

Taxa de studiu: 3100 RON/an, eşalonată în 4 rate; taxa de studii include materiale de curs pentru fiecare disciplină, acces la campusul electronic (cu parolă pentru fiecare student), întâlniri tutoriale lunare, examinări, consultaţii didactice şi alte forme de asistenţă individuală.